hrubá stavba

Zemní práce - Sejmutí ornice mocnosti do 20cm a její uložení na pozemku. Výkop rýh pro základové pasy do nezámrzné hloubky šíře 40cm a uložení výkopku na pozemku. Třída těžitelnosti max třída 3. Pozemek uvažovaný rovný.

Základy - Základové pasy z betonu C 12/15. Vyrovnání základů ze ztraceného bednění. Podsyp pod základovou deskou tl.150mm z drceného kameniva či betonového recyklátu. Základová deska z betonu C 16/20 tl.120-150mm. Hydroizolace základové desky z modifikovaných asfaltových pásů s vloženou hliníkovou fólií.

Obvodové stěny - Provedeny z konstrukčních izolovaných panelů A -PANEL tl.170mm s izolantem tl.140mm.

Vnitřní stěny - Provedeny z konstrukčních izolovaných panelů A -PANEL tl.130mm, s izolantem tl.100mm

Střecha - Střešní konstrukci tvoří příhradový sbíjený vazník, v případě plochých střech pak KVH hranoly. Střecha je zakončena pojistnou hydroizolační folií.

Okna - 6-tikomorová plastová okna a vstupní dveře s izolačním trojsklem. Vnitřní barva bílá, venkovní dle výběru.

.